دبی سنج نازل که اصول عملکردی شبیه دبی سنج های ونتوری دارند. با این تفاوت که دارای ورودی یکنواخت ولی خروجی تیز می باشند. در نتیجه برای دو خط لوله با اندازه یکسان، دبی برابر و نسبت بتای یکسان، میزان افت فشار ایجاد شده در آنها، بین اریفیس و ونتوری می باشد . با اندازه گیری اختلاف فشار در قبل و بعد از نازل، دبی سیال محاسبه می گردد.

نازل ها معمولاً بخاطر محکم بودنشان در مقایسه با اریفیس ها در دماها و سرعتهای بالاتر، بیشتر به کارمی روند. به همین دلیل در اکثر موارد این وسایل برای اندازه گیری درخطوط گاز و بخار استفاده می شوند. همچنین برای فلومتری در سیالات دوغابی، نازلها نسبت به اریفیس ها مناسبتر هستند و نسبتبه لوله های ونتوری ارزانتر می باشند. لازم به ذکر است این نوع فلومترها برای سیالات ویسکوز مناسب نمی باشند.