در حال حاضر بسیاری از تجهیزات ابزار دقیق در کشور وجود دارند که یا خراب شده اند یا عمر آنها روبه اتمام است. این تجهیزات نیاز به تعمیر و نگهداری داشته و همچنین باید در فواصل زمانی معین کالیبره شوند. با توجه به تجربیات تیم فنی شرکت پادراتک، توانمندی تعمیر تجهیزات ابزار دقیق شرکت‎های شاخص نظیر اندرس هوزر، برتهولد، وگا و امرسون وجود دارد.